Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Zizzi Denmark ApS, Kløvermarken 29, DK-7190 Billund, Danmark (härefter kallat ”Zizzi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi samlar in via Zizzis hemsida, www.zizzi.se (”www.zizzi.se”).

1.3 Zizzi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt till Zizzi kan ske via kon-taktuppgifterna som anges under punkt 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte och den rätt-liga grunden för behandlingen

2.1 När du besöker www.zizzi.se samlas automatiskt uppgifter in om dig och ditt användande av www.zizzi.se, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på www.zizzi.se, din IP-adress inklusive närverkslokalitet och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och www.zizzi.ses funktion samt för att genomföra målriktad marknadsföring inklusive re-targeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna under-hålla våra intressen i att förbättra www.zizzi.se samt visa dig relevanta erbjudan-den.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.zizzi.se samlar vi in de upp-gifter du själv anger, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskningar samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

2.2.1 Syftet är att vi skal kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt upp-fylla vårt avtal med dig, inklusive för att administrera dina rättigheter för att ångra köp, returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan också behandlas av oss för att hålla lagstadgade krav till bl.a. bokföring och redovisning, Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att kunna underhålla vårt intresse av att kunna för-hindra bedrägerier.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

2.3 När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och ev. mobiltelefonnummer.

2.3.1 Syftet är att underhålla vårt intresse av att leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.4 När du registrerar dig i vår kundklubb ombeds du att uppge t.ex. namn, adress, födelseda-tum, e-postadress, telefonnummer, dina preferenser och intressen m.m. Utöver namn, adress och e-postadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ge oss. Vi samlar dessutom in uppgifter under ditt medlemskap om ditt användande av kundklubbens fördelar, tävlingar du deltager i m.m. Vi kombinerar dessa uppgifter med annan information vi har om dig, in-klusive information om vad du har köpt och ev. returnerat.

2.4.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och leverera de tjänster och er-bjuda dig de fördelar som är förbundna med medlemskapet i kundklubben samt för att underhålla vårt intresse av att skicka nyhetsbrev och genomföra målriktad marknadsföring.

2.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Du blir i samband med registreringen ombedd att ge ut-tryckligt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. Motagare av personuppgifter

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveransen av köpta varor till dig.

3.2 Uppgifterna kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. teknisk drift och förbättringar av www.zizzi.se, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring inklusive re-targeting samt till din bedömning av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är data-behandlare under våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna till annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är underlagda sekretess om dessa uppgifter. Vi har ingått skriftliga databe-handlingsavtal med alla databehandlare som hanterar personuppgifter på våra vägnar.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc är etable-rade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställd genom databehandlarens certifieringar under EU-U.S. Privacy Shield, i enighet med EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.

3.3.1 Kopia av Google LLC:s certifiering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia av Facebook Inc:s certifiering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dina rättigheter

4.1 För att ge insyn i behandlingen av din information ska vi som personuppgiftsansvarig infor-mera dig om dina rättigheter.

4.2 Inblicksrätten

4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerad om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som ev. finns såväl som information omkring vart ifrån informat-ionen härstammar.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information, ska du skicka en skriftlig förfrågan till gdpr@ball-group.com. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger dig ut för att vara genom dokumentation.

4.3 Rätten till rättelse i sparade uppgifter

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerad av oss. Om du blir med-veten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kon-takta oss skriftligen så att informationen kan rättas.

4.3.2 Information som vi har samlat i samband med din registrering till vår kundklubb kan du själv korrigera via att logga in på din användarprofil.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få raderad all eller vissa av dina personuppgifter från oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behand-lingen av din information, t.ex. för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att lagliga krav ska fastläggas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen för förvaring

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, t.ex. om du påstår att den information vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du själv har givit oss utlämnade i ett strukturerat, välanvänt och maskinläsbart format samt har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten till invändning

4.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina per-sonuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att rikta vår direkta marknadsföring, då denna behandling görs med bakgrund i våra legi-tima intressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3. Om du inte önskar att vi använder dina personuppgifter till direkt marknadsföring och profilering ska du radera dina cookies.

4.7.2 Dessutom kan du när som helst, av skäl som är relaterade till din personliga situ-ation, motsätta sig behandlingen av din personliga information som vi gör baserat på våra legitima intressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten till att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter inklusive utskickande av elektronisk kommunikat-ion.

4.9 Rätten att överklaga

4.9.1 Du har rätt att när som helst skicka in ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Klagomål kan bl.a. skickas in via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller te-lefon 08-657 61 00.

5. Radering av personuppgifter

5.1 Uppgifter som samlats in om din användning av www.zizzi.se i enighet med punkt 2.1 rade-ras så snart du inte har använt www.zizzi.se på 1 år.

5.2 Vid avregistrering av Club Zizzi sparar vi dina uppgifter i 6 månader. Det gör vi för att undvika missbruk av välkomstrabatter. I denna period är det inte möjligt för dig att motta en ny välkomstrabatt, det är dock alltid möjligt att registrera sig igen.

5.3 Uppgifter som samlats in i förbindelse med köp du har genomfört på www.zizzi.se i enighet med punkt 2.2 kommer, som utgångspunkt, raderas 3 år efter avslutat kalenderår som köpet gjorts i. Uppgifterna kan dock sparas för längre förvaring t.ex. om det är nödvändigt för rätts-liga krav ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaringen är nöd-vändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till slutet av ett bokföringsår för att leva upp till bokföringslagens krav.

5.4 Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med din registrering till, och under ditt med-lemskap i vår kundklubb i enighet med punkt 2.4 kommer automatiskt raderas: a) om du inte genomfört uppdateringar eller interaktion på 1 år, b) om avregistrerar dig från ditt med-lemskap till vår kundklubb.

6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att person-uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, tappas, ändras eller förringas samt mot att de kommer till kännedom för obehöriga eller missbrukas.

6.2 Endast medarbetare som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra deras arbete har tillgång till uppgifterna.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Zizzi Denmark ApS personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via www.zizzi.se.

7.2 Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar att verk-ställa en eller flera av dina rättigheter som beskrivits under punkt 4, kan du kontakta
Zizzi Denmark ApS
Kløvermarken 29
DK-7190 Billund
Danmark

Telefonnummer: +46 855121979
E-post: kundservice@zizzi.se

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

8.1 Om vi genomför ändringar i Personuppgiftspolicyn så kommer du informeras om detta vid ditt nästa besök på www.zizzi.se.

8.2 Om du har registrerat dig till vår kundklubb så kommer du informeras om ändringarna ge-nom utskickande av information till din registrerade e-post.

9. Versioner

9.1 Detta är version 1 av Zizzi Denmark ApS personuppgiftspolicy daterat till 22.06.2021.